Tiu ĉi terminaroj Esperanto > angla celas roli kiel helpiloj al tradukantoj de dokumentoj kaj gvidilo pri la rekomendataj terminoj ne nur pri UN sed pri la internacia vivo ĝenerale. Antaŭparolo de la terminaro

Enhavtabelo

Listo de rekomenditaj terminoj laŭ alfabeta ordo. 

Trovu en la terminaro

abonanto = subscriber
aferŝarĝito = chargé d’affaires
Afrika Evoluiga Banko = African Development Bank
Afrika Oficejo = Office for Africa
Afrika Unio = African Union
agado = activities
agadplano = plan of activities, plan of action
aganta (prezidanto) = acting (president)
Agentejo de UN pri Senpezigo kaj Laboroj por Palestinaj Rifuĝintoj en Proksima Oriento = United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
Akademiano = Esperanto Academy member
Akademiano = member of the Esperanto Academy (add on first use “the recognized linguistic authority for the International Language”)
Akademio de Esperanto = Esperanto Academy
Akademio Internacia de la Sciencoj = International Academy of Sciences
Akademio Literatura de Esperanto = Academy of Esperanto Literature
akceptejo = lobby
akceptejo = reception hall
akceptejo = reception hall, lobby
akcepti (delegacion) = receive (a delegation)
akcepto, oficiala = official reception
akompana letero = covering letter
Akredita Komitato = Credentials Committee
akreditilo = credentials
aldonita = annexed
aldonita = appended
aldonita = appended, annexed, enclosed
aldonita = enclosed
aldonitaj dokumentoj = appended documents
aldonoj = annexes
aldonoj = annexes, appended documents
alianco = alliance
aliĝi al = affiliate (with an organization)
aliĝi al = join (an organization)
aliĝi al = join (an organization), register (for a congress), affiliate (with an organization)
aliĝi al = register (for a congress, conference)
aliĝilo = registration form (for a conference), membership form
aliĝintaj (landaj, fakaj) asocioj = affiliates (national, specialized); affiliated associations
aliĝintaj (landaj, fakaj) asocioj = (national, specialized) affiliates; affiliated associations
alkroĉita dokumento (retpoŝto) = attached document (e-mail)
alkroĉita dokumento = attached document (e-mail)
alproprigo = appropriation
Alta Komisionestro = High Commissioner
Alta Komisiono de UN por Homaj Rajtoj = United Nations High Commission for Human Rights
Alta Komisiono de UN por Rifuĝintoj = United Nations High Commission for Refugees
Alta Protektanto = Patron
Altnivela Politika Forumo = High-Level Political Forum
altnivela = high-level
amasdetruaj armiloj = weapons of mass destruction
Ambasadoro de … (Lia/Ŝia Ekscelenco la) = H. E. the Ambassador of …
Ambasadoro de …, Lia/Ŝia Ekscelenco la = Ambassador of…., His/Her Excellency the
Ambasadoro Plenpotenca = Ambassador Plenipotentiary
amendo = amendment
Amerika Agado = Activity in the Americas
Amnestio Internacia = Amnesty International
anstataŭanta (oficulo) = deputy (officer)
anstataŭanta (oficulo), vica = deputy (officer)
anstataŭanto = deputy, proxy
anstataŭanto = proxy
antaŭenigo (de Esperanto) = advancement (of Esperanto)
antaŭenigo (de Esperanto) = promotion, advancement (of Esperanto)
antaŭkongreso = pre-congress meeting, gathering
antaŭparolo = preface, foreword
antaŭparolo = preface, foreword, preamble
antisemitismo = anti-Semitism
Apelacia Tribunalo de UN = Appeals Tribunal, UN
Apelacia Tribunalo de UN = UN Appeals Tribunal
Arab League = Araba Ligo
Araba Agado = Activity in Arab Countries
Araba Ligo = Arab League
aranĝo = activity
aranĝo = event
aranĝo = event, programme item, meeting, activity
areo de operacioj = area of operation
Arta Festivalo = Arts Festival
Asista Ĝenerala Sekretario = Assistant Secretary-General
asista profesoro = assistant professor
asocia membro = associate member, association member
Asociiĝintaj Lernejoj (Projekto de) = Associated Schools Project (UNESCO)
Asocio pri Internacia Evoluigo = International Development Association
Asocio pri Modernaj Lingvoj = Modern Language Association (USA)
Asocio pri Unuiĝintaj Nacioj = United Nations Association
ataŝeo = attaché
aŭspicioj de (sub la) = auspices of, under the
aŭspicioj de (sub la) = under the auspices of
aŭtomata tradukado = machine translation
Azia Agado = Asian Activity
azilo = asylum

 

 

 

Balo, Kongresa = Congress Ball
baloti = vote (e.g. in a national election)
Bankedo, Kongresa = Congress Banquet, Dinner
Belartaj Konkursoj = Arts Competition
Biblioteko Hodler = Hodler Library
bindita = bound, hardbound
Brita Konsilio = British Council
broŝurita = paperback, softbound
broŝuro = pamphlet, brochure

Celoj por Daŭripova Evoluigo = Sustainable Development Goals
Centra Oficejo de UEA = UEA Head Office, UEA Headquarters
Centra Oficejo (de UEA) = Head Office
Centra Oficejo (de UEA) = Headquarters
Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) = Centre for Research and Documentation on World Language Problems (CRD)
Cionismo = Zionism
civila malobeo = civil disobedience
civila socio = civil society

Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj = United Nations Charter
ĉefparolado = keynote address, principal address
Ĉefredaktoro = Editor-in-Chief

daŭripova evoluigo = sustainable development
Deklaracio de Pekino = Beijing Declaration
Deklaracio de Unesko pri Raso kaj Rasa Antaŭjuĝo = UNESCO Declaration on Race and Racial Prejudice
Deklaracio pri la Donado de Sendependeco al Koloniaj Landoj kaj Popoloj = Colonial Territories and Peoples, Declaration on the Granting of Independence to
Deklaracio pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj = Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
Deklaracio pri la Rajtoj de Personoj Apartenantaj al Naciaj aŭ Etnaj, Religiaj kaj Lingvaj Minoritatoj = Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities
deklaracio = declaration
delegita reto = local representatives network
delegita reto = network of local representatives
delegito (de lando aŭ organizaĵo) = delegate
Delegito (de UEA) = local representative (of UEA)
demandaro = questionnaire
denaska esperantisto = native speaker of Esperanto, speaker of Esperanto as a first language
diplomatia imuneco = diplomatic immunity
diplomatio = diplomacy
Diplomo pri Elstara Agado = Diploma for Outstanding Activity
Diplomo pri Elstara Arta Agado = Diploma for Outstanding Artistic Activity
diplomo = degree, diploma
Direktoro de la Centra Oficejo = Director of the UEA Head Office
Direktoro, Ĝenerala = Director-General
dislokita persono = displaced person
Disputa Tribunalo de UN = Dispute Tribunal, UN
disvastigi = disseminate
disvastigi = promote, disseminate
disvastiĝo = spread
disvastiĝo, disvastigo = spread
Diverseco de Kulturaj Esprimoj, Konvencio pri Protektado kaj Antaŭenigo de (Unesko) = Diversity of Cultural Expressions, Convention on the Protection and Promotion of
Diverseco de Kulturaj Esprimoj, Konvencio pri Protektado kaj Antaŭenigo de = Diversity of Cultural Expressions, Convention on the Protection and Promotion of (UNESCO)
duflanka = bilateral
dulingvismo = bilingualism
Dumviva Membro = Life Member
Dumviva Patrono = Life Patron

egala ŝanco, egalŝanca = equal opportunity
Ekonomia kaj Socia Komisiono (por Azio kaj Pacifiko, por Okcidenta Azio) = Economic and Social Commission (for Asia and the Pacific, for Western Asia)
Ekonomia kaj Socia Komitato (de la Eŭropa Unio) = Economic and Social Committee (of the European Union)
Ekonomia kaj Socia Konsilio (de Unuiĝintaj Nacioj) (EKOSOK) = (United Nations) Economic and Social Council (ECOSOC)
Ekonomia kaj Socia Konsilio (EKOSOK) = Economic and Social Council (ECOSOC)
Ekonomia Komisiono (por Afriko, por Eŭropo, por Latinameriko kaj Karibio) = Economic Commission (for Africa, for Europe, for Latin America and the Caribbean)
ekskurso = excursion, tour
eksprezidanto = former president, past president
eksprezidanto = past president, former president
eksteraj rilatoj = external relations
ekvalidi = enter into force
ekvalidi, validiĝi = enter into force
ekvalido, ekvalidiĝo = entry into force
ekvalido, validiĝo = entry into force
Elekta Komisiono = Election Commission, Nominating Commission
enketilo = questionnaire, survey instrument
enketilo = survey instrument
enketo = survey
Ento de UN por Seksa Egaleco kaj la Povigo de Virinoj = United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women)
ESF = Esperantic Studies Foundation
Esperantic Studies Foundation = ESF
esperantistoj = speakers/users of Esperanto, Esperanto-speakers
Esperanto-junularo = Esperanto-speaking youth
Esperanto-movado = Esperanto movement
Esperanto-parolantoj, esperantistoj = Esperanto-speakers
Esperanto-standardo = Esperanto flag
Esperanto-standardo = Esperanto flag (NOT Esperanto standard)
esperantologio = Esperanto studies, esperantology
Esperantujo = Esperanto-speaking community
esploroj, esplorado = research
Estrara Raporto (de UEA) = Annual Report
Estrara Raporto = Annual Report
estrarano = executive board member
estrarano = executive board member, executive committee member
Estraro de UEA = UEA Executive Board
Estraro (de UEA, de Unesko) = Executive Board
Estraro (de UEA, de Unesko) = (UEA, UNESCO) Executive Board
etna purigo = ethnic cleansing
etnaj lingvoj = ethnic languages
Eŭropa Centra Banko = European Central Bank
Eŭropa Ĉarto por Regionaj aŭ Minoritataj Lingvoj = European Charter for Regional or Minority Languages
Eŭropa Dunga Strategio = European Employment Strategy
Eŭropa Esperanto-Unio = European Esperanto Union
Eŭropa Investa Banko = European Investment Bank
Eŭropa Komisiono = European Commission
Eŭropa Konsilio = European Council
Eŭropa Konsilio = European Council [vidu ankaŭ Konsilio de Eŭropo, Konsilio de la Eŭropa Unio]
Eŭropa Konvencio pri Homaj Rajtoj = European Convention on Human Rights (ECHR)
Eŭropa Konvencio pri Protekto de Homaj Rajtoj kaj Fundamentaj Liberecoj = European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Eŭropa Kortumo = European Court of Justice
Eŭropa Kultura Fondaĵo = European Cultural Foundation
Eŭropa Lingva Konsilio = European Language Council
Eŭropa Oficejo pri Varmarkoj = European Trademark Office
Eŭropa Parlamentano = Member of the European Parliament (MEP)
Eŭropa Parlamento = European Parliament
Eŭropa Scienca Fondaĵo = European Science Foundation
Eŭropa Unio = European Union
Evoluiga Fonduso de UN por Virinoj = United Nations Development Fund for Women
Evoluiga Programo de UN = United Nations Development Programme (UNDP)
evoluigo = development
evolulandoj, evoluantaj landoj = developing countries

facila lernebleco = ease of acquisition
faka agado = professional and specialized activities
Faka Forumo = Forum for Specialized Associations
fakaj asocioj = specialized associations
fakaj kunvenoj = specialist meetings, meetings of specialized associations
fakdelegito (de UEA) = specialized representative
fakdelegito (de UEA) = (UEA) specialized representative
Fako pri Ekonomiaj kaj Sociaj Aferoj = Department of Economic and Social Affairs (DESA)
Fako pri Ekonomiaj kaj Sociaj Aferoj = Economic and Social Affairs, Department of (DESA)
Fako pri Mastrumado de la Ĝenerala Asembleo kaj Konferencoj = Department for General Assembly and Conference Management
Fako pri Mastrumado de la Ĝenerala Asembleo kaj Konferencoj = General Assembly and Conference Management, Department for
Fako pri Packonservaj Operacioj = Department of Peacekeeping Operations
Fako pri Packonservaj Operacioj = Peacekeeping Operations, Department of
Fako pri Politikaj Aferoj = Department of Political Affairs
Fako pri Protekto kaj Sekureco = Department of Safety and Security
Fako pri Publika Informado = Department of Public Information (DPI)
faldfolio = leaflet, folder
fermi (kunvenon) = adjourn (a meeting)
festparolado (ĉe Esperanto-kongreso), ĉefparolado = keynote address, principal address
festparolado = keynote address, principal address
Fina Akto de la Konferenco pri Sekureco kaj Kunlaboro en Eŭropo = Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe
flugfolio = leaflet
flugfolio = leaflet, flyer
Fondaĵo Grabowski = Grabowski Foundation
Fondaĵo Unuiĝintaj Nacioj = United Nations Foundation
fondaĵo = foundation
Fonduso de UN pri Demografio = UN Population Fund (UNFPA)
Fonduso de UN pri Demografio = United Nations Population Fund (UNFPA)
fonduso = fund
Fundamento de Esperanto = Fundamentals of Esperanto, Basis of Esperanto, Foundation of Esperanto

gastiganta lando = host country
gazetara komuniko = press release
gazetara konferenco = press conference
gazetaro = press
gazeto = magazine, periodical
gazeto = magazine, periodical (NOT gazette)
geja = gay
giĉeto = booth, (registration) desk, counter
glumarko = sticker, seal
gvidlibro = guidebook
gvidlinioj = guidelines

ĝemelaj urboj = twin towns, twin cities
Ĝenerala Asembleo (de UN) = General Assembly
Ĝenerala Asembleo (de UN) = (UN) General Assembly
Ĝenerala Direktoro = Director-General
Ĝenerala Direktoro = Director-General, Executive Director
ĝenerala direktoro, plenuma direktoro = executive director
Ĝenerala Interkonsento pri Tarifoj kaj Komerco = General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Ĝenerala Konferenco (de Unesko) = General Conference
Ĝenerala Konferenco (de Unesko) = (UNESCO) General Conference
Ĝenerala Sekretario (de UEA) = General Secretary
Ĝenerala Sekretario (de UEA) = (UEA) General Secretary
Ĝenerala Sekretario (de UN) = Secretary-General
Ĝenerala Sekretario (de UN) = (UN) Secretary-General

helpanto, stabano = aide
helplingvo = auxiliary language
Himno (La) = The (Esperanto) Anthem
homa ŝakrado = human trafficking
homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj = human rights and fundamental freedoms
Homaj Rajtoj (Universala Deklaracio de) = Universal Declaration of Human Rights
homrajta juro = human rights law
Honora Patrona Komitato = Honorary Committee of Patronage
Honora Prezidanto = Honorary President
honoron (mi havas la) = I am pleased to…, I have the honour to…

iama prezidanto = former president
iama prezidanto = former president, past president
iama prezidanto = past president
imperiismo = imperialism
indiĝenaj lingvoj = vernaculars
indiĝenaj popoloj = indigenous peoples
individua membro = individual member
Infana Fonduso de UN = United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Infana Kongreseto = International Camp for Esperanto-Speaking Children
informa centro = information centre
informa fako = information department
informa fako = information department, public relations department, office of information, office of public relations
informa fako = office of information
informa fako, fako pri publikaj rilatoj = public relations department
informado = public relations, public information, publicity
informado = public relations, publicity
informejo = information office, information booth
Informilo por Interlingvistoj = Newsletter for Interlinguists
informoj (en gazetoj) = news items, news stories
informsesio = briefing, information session
informsesio, informkunsido = briefing
Inkluziva Traktato pri Malpermeso de Nukleaj Provoj = Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty
instanco = authority
instanco = body, authority
instanco = body, authority, agency
instanco, agentejo = agency
Institucio Hodler = Hodler Institution
Institucioj Bretton Woods = Bretton Woods Institutions
Instituto de UN por Trejnado kaj Esploro = United Nations Institute for Training and Research
Instituto de UN por Trejnado kaj Esploro = United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
Instituto Goethe = Goethe Institute
Inter-Amerika Evoluiga Banko = Inter-American Development Bank
Interinstanca Laborgrupo pri Sankcioj de UN = Interagency Working Group on UN Sanctions
interinstanca = interagency
interinstanca = interagency (adj.)
interkona vespero (dumkongresa) = get-acquainted evening
interkona vespero (dumkongresa) = social evening
interkona vespero = social evening, get-acquainted evening
interkonsento = agreement
Internacia Asocio de Universitatoj = International Association of Universities
Internacia Atomenergia Agentejo = International Atomic Energy Agency
Internacia Civil-Aviada Organizaĵo = International Civil Aviation Organization
Internacia Civilserva Komisiono = International Civil Service Commission
Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF) = International Federation of Esperanto-speaking Railway Employees
Internacia Fonduso por Agrikultura Evoluigo = International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Internacia Gazetara Servo = International Press Service
internacia interkompreniĝo = international understanding
Internacia Jaro de Arbaroj = International Year of Forests
Internacia Jaro de Astronomio = International Year of Astronomy
Internacia Jaro de Biologia Diverseco = International Year of Biodiversity
Internacia Jaro de Interproksimigo de Kulturoj = International Year for the Rapprochement of Cultures
Internacia Jaro de la Junularo: Dialogo kaj Interkompreniĝo = International Year of Youth: Dialogue and Mutual Understanding
Internacia Jaro de la Junularo: Dialogo kaj Interkompreniĝo = International Year of Youth: Dialogue and Mutual Understanding, International Youth Year
Internacia Jaro de la Virino = International Women’s Year
Internacia Jaro de Lingvoj = International Year of Languages
Internacia Jaro de Planedo Tero = International Year of Planet Earth
Internacia Jaro por Homaj Rajtoj = International Year for Human Rights
Internacia Jaro por Homoj de Afrika Deveno = International Year for People of African Descent
Internacia Junulara Kongreso = International Youth Congress
Internacia Junulara Tago = International Youth Day
internacia juro = international law
Internacia Kongresa Universitato = International Congress University
Internacia Konvencio pri Eliminado de Ĉiuj Formoj de Rasa Diskriminacio = International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Internacia Konvencio pri Elimino de Ĉiuj Formoj de Rasa Diskriminacio = International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Internacia Kortumo = International Court of Justice
Internacia Kriminala Kortumo = International Criminal Court
Internacia Kriminala Tribunalo por la Iama Jugoslavio = International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
Internacia Kriminala Tribunalo por Ruando = International Criminal Tribunal for Ruanda
Internacia Kunordiga Renkontiĝo de Junularaj Organizaĵoj (IKRJO) = International Co-ordination Meeting of Youth Organizations (ICMYO)
Internacia Labora Organizaĵo = International Labour Organization
Internacia Labora Organizaĵo = International Labour Organization (ILO)
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) = International League of Esperanto-speaking Teachers
Internacia Lingvo = International Language
Internacia Martrafika Organizaĵo = International Maritime Organization (IMO)
Internacia Mona Fonduso = International Monetary Fund (IMF)
Internacia Organizaĵo por Migrado = International Organization for Migration (IOM)
Internacia Organizaĵo por Normigo = International Organization for Standardization (ISO)
Internacia Paca Konferenco (1899) = International Peace Conference (1899)
Internacia Paca Konferenco = International Peace Conference (1899)
Internacia Pakto pri Civilaj kaj Politikaj Rajtoj = International Covenant on Civil and Political Rights
Internacia Pakto pri Economiaj, Sociaj kaj Kulturaj Rajtoj = International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Internacia Pakto pri Ekonomiaj, Sociaj kaj Kulturaj Rajtoj = International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
internacia registara organizaĵo = international governmental Organization
internacia registara organizaĵo = international governmental organization
Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE) = International Association of Esperanto-speaking Scientists
Internacia Tago de la Indiĝenaj Popoloj de la Mondo = Indigenous People, International Day of the World’s
Internacia Tago de la Indiĝenaj Popoloj de la Mondo = International Day of the World’s Indigenous People
Internacia Tago de la Packonservantoj de UN = International Day of United Nations Peacekeepers
Internacia Tago de la Patrina Lingvo = International Mother Language Day
Internacia Tago de Paco = International Day of Peace
Internacia Tago por Elimino de Perforto kontraŭ Virinoj = International Day for the Elimination of Violence against Women
Internacia Tago por Elimino de Perforto kontraŭ Virinoj = Violence against Women, International Day for the Elimination of
Internacia Tago por Elimino de Rasa Diskriminacio = International Day for the Elimination of Racial Discrimination
Internacia Tago por Elradikigo de Malriĉeco = International Day for the Eradication of Poverty
Internacia Tago por Pliaĝuloj = International Day for Older Persons
Internacia Tago por Toleremo = International Day of Tolerance
Internacia Tago por Toleremo = Tolerance, International Day of
Internacia Telekomunika Unio = International Telecommunications Union
Internacia Virina Tago = International Women’s Day
internacieco de Esperanto = international character of Esperanto
Interncia Organizaĵo por Migrado = International Organization for Migration
intertrakto, intertraktoj (noto: la verbo negoci kutime aludas al komercaj intertraktoj) = negotiations
intertrakto, intertraktoj = negotiations

Jarlibro = Yearbook
Jarmilaj Evoluigaj Celoj = Millennium Development Goals
Jaro de Internacia Kunlaboro = International Co-operation Year
juĝkomisiono = judges, panel of, committee of
juĝkomisiono = panel of judges, committee of judges, jury
Junulara Sekcio (de UEA) = (UEA) Youth Section
Junulara Sekcio (de UEA) = Youth Section
jura personeco = legal personality
ĵurio = jury
ĵurnalo = newspaper
ĵurnalo = newspaper (NOT journal)

kabineto = cabinet
Kadra Konvencio de UN pri Klimatŝanĝiĝo = United Nations Framework Convention on Climate Change
Kadra Konvencio pri Klimatŝanĝiĝo = Framework Convention on Climate Change
Kleriga Lundo = Further Education Monday
klimatŝanĝiĝo = climate change
koalicio = coalition
kolego, samideano = colleague
kolektiva sekureco = collective security
kolokvo = colloquium
Koloniaj Landoj kaj Popoloj, Deklaracio pri la Donado de Sendependeco al = Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and Peoples
koloniismo = colonialism
komisii (instancon plenumi iun taskon) = authorize, charge
komisii (instancon plenumi iun taskon) = charge
komisiito pri = commissioner for…
komisiito pri… = officer charged with…, officer responsible for…
komisiito pri… = officer charged with…, officer responsible for…, commissioner for…
komisio = charge, task, mandate
komisionestro = commissioner
komisionestro, komisiito = commissioner
Komisiono pri Eksteraj Rilatoj (TEJO) = External Relations Commission
Komisiono pri Eksteraj Rilatoj = External Relations Commission (TEJO)
Komisiono pri Internacia Juro = International Law Commission
Komisiono pri la Statuso de Virinoj = Commission on the Status of Women
komisiono = commission
Komitato de UEA = Committee of UEA, UEA Board
Komitato de UEA = UEA Board
Komitato de UEA = UEA Committee, Committee of UEA, UEA Board
Komitato por Administra kaj Buĝeta Agado (Kvina Komitato) = Administrative and Budgetary Committee (Fifth Committee)
Komitato por Ekonomio kaj Financo (Dua Komitato) = Economic and Financial Committee (Second Committee)
Komitato por Juraj Demandoj (Sesa Komitato) = Legal Committee (Sixth Committee)
Komitato por Malarmado kaj Internacia Sekureco (Unua Komitato) = Disarmament and International Security Committee (First Committee)
Komitato por Socia, Humanitara kaj Kultura Agado (Tria Komitato) = Social, Cultural and Humanitarian Committee (Third Committee)
Komitato por Specialaj Politikaj Aferoj kaj Malkoloniigo (Kvara Komitato) = Special Political and Decolonization Committee (Fourth Committee)
komputile helpata tradukado = computer-assisted translation
komputile helpata tradukado = machine-assisted translation
Komuna Eŭropa Referenckadro por Lingvoj: Lernado, Instruado, Pritaksado = Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR)
Komuna Programo de UN pri HIV/Aidoso = Joint UN Program on HIV/AIDS
komuniko = communiqué
komuniko = communiqué, communication
Konferenco de UN pri Komerco kaj Evoluigo = UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Konferenco de UN pri Komerco kaj Evoluigo = United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri Internacia Organizado (1945) = United Nations Conference on International Organisation
Konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri Internacia Organizado = United Nations Conference on International Organisation
Konferenco pri Sekureco kaj Kunlaboro en Eŭropo (Konferenco de Helsinki) = Conference on Security and Cooperation in Europe (Helsinki Conference)
konfirmi ricevon = acknowledge receipt
konforme (al la rezolucio) = in accordance (with the resolution), in compliance (with the resolution)
konforme (al la rezolucio) = in compliance (with the resolution)
Kongresa Balo = Ball, Congress
Kongresa Bankedo = Banquet, Congress
Kongresa Komitato, Loka = Congress Committee, Local
Kongresa Libro = Congress Handbook
kongresanoj = congress participants
kongresanoj = (congress) participants
kongresejo = congress building, congress centre
kongreso (konferenco), konvencio (dokumento) = convention
kongreso = congress, conference, convention
konsekutiva interpretado = consecutive interpretation
Konsilio de Eŭropo = Council of Europe
Konsilio de la Eŭropa Unio = Council of the European Union
Konsilio de Ministroj = Council of Ministers
Konsilio de UN pri Oficista Distriĝo = United Nations Staff Recreation Council
Konsilio pri Homaj Rajtoj = Human Rights Council
konsilio = council
Konstanta Arbitracia Kortumo (1902) = Permanent Court of Arbitration
Konstanta Arbitracia Kortumo = Permanent Court of Arbitration (1902)
Konstanta Forumo pri Indiĝenaj Demandoj = Permanent Forum on Indigenous Issues
konstanta (komisiono, komitato) = permanent (commission, committee)
konstanta (komisiono, komitato) = standing (commission, committee)
konstanta (komisiono, komitato) = standing, permanent (commission, committee)
Konstanta Kongresa Sekretario = Permanent Congress Secretary
Konstanta Reprezentanto = Permanent Representative
konstitucio = constitution (of a country)
Konsulta Komisiono pri Edukado = Consultative Commission on Education
konsultaj rilatoj = consultative relations, consultative status
Kontraŭterorisma Komitato = Counter-Terrorism Committee
Kontraŭterorisma Komitato = Counter-Terrorism Committee (Security Council)
kontrolkomisiono = supervisory commission
kontrolkonferenco = review conference
Konvencio de Ĝenevo por Plibonigo de la Situacio de Vunditoj kaj Malsanuloj en Armeoj en la Maro = Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies at Sea
Konvencio de Ĝenevo Rilata al Pritrakto de Militkaptitoj = Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War
Konvencio de Ĝenevo Rilata al Protekto de Civiluloj en Tempo de Milito = Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
Konvencio de UN kontraŭ Torturado = United Nations Convention Against Torture
Konvencio de Unuiĝintaj Nacioj kontraŭ Torturado = United Nations Convention Against Torture
Konvencio de Unuiĝintaj Nacioj pri la Rajtoj de Handikapitoj = United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Konvencio kontraŭ Torturado kaj Alia Malhumana Pritrakto aŭ Punado (kutime konata kiel la Konvencio de UN kontraŭ Torturado) = Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture)
Konvencio kontraŭ Torturado kaj Alia Malhumana Pritrakto aŭ Punado (kutime konata kiel la Konvencio de UN kontraŭ Torturo) = Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture)
Konvencio pri Elimino de Ĉiuj Formoj de Diskriminacio kontraŭ Virinoj = Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
Konvencio pri Elimino de Ĉiuj Formoj de Disriminacio kontraŭ Virinoj = Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
Konvencio pri Infanaj Rajtoj = Convention on the Rights of the Child
Konvencio pri Paca Solvado de Internaciaj Disputoj (1901) = Convention for the Pacific Settlement of International Disputes
Konvencio pri Paca Solvado de Internaciaj Disputoj = Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (1901)
Konvencioj de Ĝenevo = Geneva Conventions
Koresponda Servo Mondskala = Worldwide Pen-Friend Service
kotizo = dues
kotizo = subscription, registration fee, dues
kotizo, abono = subscription
kotizo, aliĝkotizo = registration fee
kotizotakso = assessment
kreinto de Esperanto = creator/author of Esperanto
kreinto/aŭtoro de Esperanto = creator/author of Esperanto
kunsidejo, kunvenejo = meeting room
kunsido, kunveno = meeting
kunvenejo, kunsidejo, salono = meeting room
kunveno, kunsido, renkontiĝo = meeting
Kuracistoj sen Landlimoj = Doctors Without Borders
Kuratoreca Konsilio = Trusteeship Council
kvorumo = quorum

La Himno = Esperanto Anthem
laborgrupo = working group, working party
laborlingvo, labora lingvo = working language
laborplano = plan of activities, plan of action, strategic plan
laborplano, agadplano = plan of activities, plan of action, plan of work
landa agado = (coordination of) national activities
landa agado = national activities
landa asocio aliĝinta = affiliated national association
landa asocio aliĝinta = national affiliate, affiliated national association
lando = country
lando = country (NOT land)
Legio de Bona Volo = Legion of Good Will
libera komerco = free trade
libera komerco, sentarifa komerco = free trade
libroservo (de UEA) = book service, bookshop, bookstore, book department
libroservo = book service, bookshop, bookstore, book department
Ligo de Nacioj = League of Nations
limdato = deadline
lingva baro = language barrier
lingva diskriminacio = discrimination on the basis of language
lingva diskriminacio = language discrimination, discrimination on the basis of language
lingva diskriminacio = lingistic discrimination, language discrimination, discrimination on the basis of language
lingva diskriminacio = linguistic discrimination, language discrimination, discrimination on the basis of language
lingva diverseco = linguistic diversity
lingva endanĝerigo = language endangerment
lingva morto = language death
lingva morto, lingvomorto = language death
lingva planado = language planning
lingva politiko = language policy
lingva problemo = language problem
lingva ŝanĝiĝo = language change
lingva ŝoviĝo = language shift
lingvaj baroj = the language barrier
Lingvaj Problemoj kaj Lingvo-planado (LPLP) = Language Problems and Language Planning
Lingvaj Problemoj kaj Lingvo-planado (LPLP) = Language Problems and Language Planning (LPLP)
lobiado = lobbying
loĝiga servo = accommodation service, housing service
loĝiga servo = housing service
Loka Kongresa Komitato = Local Congress Committee

majoritato = majority
Malarmada Semajno = Disarmament Week
malarmado = disarmament
malneto = draft
malneto, malneta = draft
malpermeso de nukleaj provoj = test ban
maŝintradukado = machine translation
maŝintradukado, aŭtomata tradukado, maŝina tradukado = machine translation
Mekanismo de UN por Internaciaj Kriminala j Tribunaloj = UN Mechanism for International Criminal Tribunals
Mekanismo de UN por Internaciaj Kriminalaj Tribunaloj = United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals
membra ŝtato = member state
membraro = membership
membroj de registaroj = members of government, government ministers
Mi havas la honoron = pleased to, I am pleased to
Militestra Komitato (Sekureca Konsilio) = Military Staff Committee (Security Council)
militkrimo = war crime
militpaŭzo = truce
minoritata lingvo = minority language
minoritato (ekzemple etna minoritato), malplimulto (ekzemple malplimulto de voĉoj) = minority
minoritato = minority
misio de observanto = observer mission
misio = mission
Modela Unuiĝintaj Nacioj = Model United Nations
Monda Aidosa Tago = World Aids Day
Monda Asocio de Mondfederalistoj = World Association of World Federalists
Monda Banko = World Bank
Monda Komerca Organizaĵo = World Trade Organization (WTO)
Monda Komunika Jaro = World Communications Year
Monda Konsilio de Eklezioj = World Council of Churches
Monda Kortumo = World Court
Monda Meteologia Organizaĵo = World Meterological Organization (WMO)
Monda Nutraĵa Programo = World Food Program
Monda Nutraĵa Tago = World Food Day
Monda Oceana Tago = World Oceans Day
Monda Organizaĵo pri Sano = World Health Organization
Monda Tago de Gazetara Libereco = World Press Freedom Day
Monda Tago de la Fizika Ĉirkaŭaĵo = World Habitat Day
Monda Tago de la Maro = World Maritime Day
Monda Tago de la Medio = World Environment Day
Monda Tago de Rifuĝintoj = World Refugee Day
Monda Tago de Sano = World Health Day
Monda Tago de Socia Justeco = World Day of Social Justice
Monda Tago por Kultura Diverseco por Dialogo kaj Evoluigo = World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development
Monda Tago pri Diabeto = World Diabetes Day
Monda Turisma Organizaĵo de UN = United Nations World Tourism Organization
Monda Turisma Organizaĵo (de UN) = (United Nations) World Tourism Organization
Monda Turisma Organizaĵo (see also United Nations World Tourism Organization) = World Tourism Organization
Movada Foiro = (Esperanto) Movement Fair
movado, Esperanto- = Esperanto movement
multflanka = multilateral
multlingva = multilingual
multlingveco = multiplicity of languages
multlingvismo = multilingualism

Nacia Komisiono por Unesko = National UNESCO Commission
naciaj lingvoj = national languages
naciaj lingvoj = national languages, vernaculars
naciokonstruado = nation-building
Ne-Disvastiĝo de Armiloj de Amasdetruo (Komitato SC Res. 1540) = Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (SC Res. 1540 Committee)
ne-disvastiĝo = non-proliferation
Nealiancaj Landoj = Nonaligned Countries
nedenaska parolanto = non-native speaker
Nederlando = Holland
Nederlando = Netherlands, Holland
Nederlando = (the) Netherlands, Holland
neperforto = non-violence
neregistara organizaĵo (NRO) = non-governmental organization (NGO)
Nord-Atlantika Traktata Organizaĵo = North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Nordamerika Interkonsento pri Libera Komerco = North American Free Trade Agreement
Nordamerika Interkonsento pri Libera Komerco = North American Free Trade Agreement (NAFTA)
Nova Monda Informa kaj Komunika Ordo = New World Information and Communication Order
Novjorkio = New York, New York State
Novjorko (urbo), Novjorkio (ŝtato) = New York
Novjorko = New York, New York City
NRO-Komitato = NGO Committee
nuklea malarmado = nucelar disarmament
nuklea malarmado = nuclear disarmament
nuklea ne-disvastiĝo = nuclear nonproliferation

observanto = observer
Oceania Agado = Activity in Oceania
Oficejo por Rilatoj kun UN = UN Relations Office
Oficejo por Rilatoj kun UN = United Nations Relations Office
oficiala akcepto = reception, official
oficiala lingvo = official language
oficistaro = staff
oficistaro, stabo = staff
oficisto = staff member
oficisto, stabano = staff member
oficulo = officer
oficulo = official, officer
okupataj teritorioj = occupied territories
Olimpiko, Olimpiaj Ludoj = Olympics, Olympic Games
oratora konkurso = public-speaking competition
Organizaĵo de Amerikaj Ŝtatoj = Organization of American States
Organizaĵo de Amerikaj Ŝtatoj = Organization of American States (OAS)
Organizaĵo de la Islama Konferenco = Organization of the Islamic Conference
Organizaĵo de Petroleksportaj Landoj = Organization of Peroleum Exporting Countries (OPEC)
Organizaĵo de UN por Industria Evoluigo = United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Organizaĵo de UN pri Kontrolo de Militpaŭzoj = United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)
Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj pri Edukado, Scienco kaj Kulturo (Unesko) = United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Organizaĵo por Ekonomia Kunlaboro kaj Evoluigo = Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Organizaĵo por la Malpermeso de Kemiaj Armiloj = Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
Organizaĵo por Sekureco kaj Kunlaboro en Eŭropo = Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
Organizaĵo pri Nutrado kaj Agrikulturo = Food and Agriculture Organization (FAO)
organizaĵo = organization
organo (de UN) = body, subsidiary body
organo (de UN) = (UN) body, subsidiary body
Oriento-Okcidento, Serio = East-West Series

paca kunekzistado = peaceful coexistence
pacfarado = peacemaking
packonserva operacio = peacekeeping operation
packonservanto = peacekeeper
Packonstrua Komisiono de UN = UN Peacebuilding Commission
Packonstrua Komisiono de UN = United Nations Peacebuilding Commission
Packonstrua Komisiono = Peacebuilding Commission (PBC)
pafĉeso = ceasefire
pakto = covenant
pakto = covenant, pact
parlamenta agado = parliamentary activity
parolado = address, speech
parolado = speech
parolado, malferma = opening address
patrinlingva edukado = mother-tongue education
patrono = patron
peranto = agent
perforta devigo = coercion
planado = planning
planlingvo = constructed language
planlingvo = planned language, constructed language
Plena Ilustrita Vortaro = Complete Illustrated Dictionary
Plena Ilustrita Vortaro = Complete (NOT Full) Illustrated Dictionary
pleno = plenary session
plenumi (laborplanon, rezolucion) = execute/implement (a plan of activities/action, a resolution)
plimulto = majority
plimulto, majoritato = majority
popola respubliko = people’s republic
posteno = position, office
postenulo = official, officer
postkongreso = post-congress meeting/excursion/gathering
Prepara Komisiono por la Organizaĵo pri la Inkluziva Traktato pri Malpermeso de Nukleaj Provoj = Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)
preventa diplomatio = preventive diplomacy
prezidantaro = presiding body, presidium
prezidanto (de delegacio) = leader (of a delegation)
prezidanto = chair, chairman, chairperson
prezidanto = president, chair, chairman, chairperson
prezidanto = president, chair, chairperson
prezidento, ŝtatprezidanto = president (of a country)
prezidi (kunvenon) = chair (a meeting), preside over (a meeting)
prezido de, sub = under the chairmanship of, chaired by
prikonsenti = accede
prikonsento = accession
profesoro = professor
programero = programme item
Programo de UN pri Homaj Loĝlokoj = United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)
Programo de UN pri la Homa Medio = UN Environment Programme (UNEP)
Programo de UN pri la Homa Medio = United Nations Environment Programme (UNEP)
Projekto de Asociiĝintaj Lernejoj = Associated Schools Project (UNESCO)
prokrasti (kunvenon) = postpone (a meeting), adjourn (a meeting)
prokrasti, fermi (kunvenon) = adjourn (a meeting)
propono = motion
propono = proposal, motion
protokolo (de kunsido) = minutes (of a meeting)
provizora sekretario = acting secretary
Publika Informado, Fako pri = Department of Public Information
publikrilata fako = office of public relations

rajtprotektanto = ombudsperson
ratifi (traktaton) = ratify (a treaty)
referaĵo = paper (at a conference)
referendumo = referendum
Regionaj Komisionoj = Regional Commissions
reglamento = regulation
regularo = by-laws
regularo = by-laws, regulations
regularo = rules
regulo = rule
reĝlando = kingdom
respondeculo = responsible officer, officer/person in charge
respubliko = republic
revuo Esperanto = (the Association’s) journal Esperanto
revuo = journal, magazine
revuo = journal, magazine (NOT review)
rezolucio = resolution
Rondo Familia = Family Circle
rotaciaj membroj = rotating members

salono = meeting room
salutanto de… = person greeting (the congress) on behalf of
salutanto de… = person greeting (the congress) on behalf of…
saluti (kongreson) = greet (a congress)
saluto = greeting, message of greeting
saluto, salutmesaĝo = greeting, message of greeting
samideano = colleague, fellow-speaker
samideano = fellow-speaker of Esperanto
Sanctions Committee = Sanctions Committee (Security Council)
sankcioj = sanctions
Sankcioj, Komitato pri = Sanctions Committee (Security Council)
Sankta Sieĝo = Holy See
scienca = scholarly
scienca = scientific, scholarly
sciencisto = scientist, scholar
sciencisto, fakulo = scientist, scholar
sciencisto, fakulo, esploristo = scholar
scienco = science and learning, scholarly activity
scienco, scienca agado = science and learning, scholarly activity
see: United Nations Human Settlements Program = UN-Habitat
Sekcio pri Socia Politiko kaj Evoluigo = Division for Social Policy and Development
sekcio = section
sekcio = section, division
Sekretariato (de UN) = Secretariat
Sekretariato (de UN) = (UN) Secretariat
sekretario (unua) = (first) secretary
seksa prefero = sexual preference
seksismo = sexism
seksorgana mutilado = genital mutilation
Sekureca Konsilio = Security Council
Semajno de Internacia Amikeco = International Friendship Week
seminario = seminar
senarmeigita zono = demilitarized zone
Sennacieca Asocio Tutmonda = World Association for Non-Nationhood
senpezigo = relief
Serio Oriento-Okcidento = East-West Series
sesio = session
sidejo = headquarters
sidejo, centra oficejo. ĉefoficejo = headquarters
simpozio = symposium
simultana interpretado = simultaneous interpretation
sindeteni = abstain
sindeteno = abstention
Societo Zamenhof = Zamenhof Society
solena fermo (de kongreso) = closing meeting, formal closing
solena fermo = closing meeting, formal closing
solena inaŭguro (de kongreso) = inaugural meeting, formal opening
solena inaŭguro = inaugural meeting, formal opening
specialigitaj instancoj = specialized agencies
stabano = staff member, aide
stabiliga misio = stabilization mission
statuto = constitution, articles of incorporation
strategia plano = strategic plan
strategia plano, strategia laborplano = strategic plan
Studgrupo pri Lingvoj kaj UN = Study Group on Language and the UN
sub prezido de = chaired by, under the chairmanship of
Suba Ĝenerala Sekretario = Under-Secretary-General
subkomitato = subcommittee
subsidiareco = subsidiarity
subskribinto = signatory

ŝarĝito pri = officer in charge of, officer charged with
ŝtatestro = head of state
ŝuldanta = arrears, in
ŝuldo = arrears

Tago de Homaj Rajtoj = Human Rights Day
Tago de la Lernejo = Day of the School
Tago de Unuiĝintaj Nacioj = United Nations Day
tagordo = agenda
Terena Pasigilo = Grounds Pass
Terena Pasigilo, Enirpermesilo = Grounds Pass
tergloba varmiĝo = global warming
terminaro = glossary
tesaŭro = thesaurus
Traktato pri la Ne-disvastiĝo de Nukleaj Armiloj = Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
Traktato pri la Ne-disvastiĝo de Nukleaj Armiloj = Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)
Traktato pri Nuklea Ne-disvastiĝo = Nuclear Nonproliferation Treaty
traktato = treaty
Travideblo Internacia = Transparency International
Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) = World Esperanto Youth Organization
tutmonda = global
tutmondigo, tutmondiĝo = globalization
tutviva lernado = lifelong learning

UN-Oficejo de Ĝenevo = UN Office of Geneva (UNOG)
UN-Oficejo de Ĝenevo = United Nations Office of Geneva (UNOG)
UN-Oficejo de Najrobio = UN Office of Nairobi (UNON)
UN-Oficejo de Najrobio = United Nations Office of Nairobi (UNON)
UN-Oficejo de Vieno = UN Office of Vienna (UNOV)
UN-Oficejo de Vieno = United Nations Office of Vienna (UNOV)
UN-Oficejo pri Narkotaĵoj kaj Krimoj = United Nations Office on Drugs and Crime
Unesko, Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj pri Edukado, Scienco kaj Kulturo = UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization
Unesko-Domo = UNESCO Headquarters
Unesko-Domo = Unesco Headquarters
Unesko-Komisiono, Nacia = National UNESCO Commission
Unesko-Kuriero = UNESCO Courier
Unio de Socie Konsciaj Sciencistoj = Union of Concerned Scientists
Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj = Universal Declaration of Human Rights
Universala Deklaracio de Lingvaj Rajtoj = Universal Declaration of Language Rights
Universala Esperanto-Asocio = Universal Esperanto Association
Universala Kongreso de Esperanto = World Esperanto Congress
Universala Medicina Esperanto-Asocio = World Medical Esperanto Association
Universala Poŝta Unio = Universal Postal Union (UPU)
Universala Tago de la Infano = Universal Children’s Day
universitataj profesoroj = university staff, university faculty members
Universitato de Unuiĝintaj Nacioj = United Nations University
Universitato de Unuiĝintaj Nacioj = United Nations University (UNU)
unua sekretario = secretary (first)
Unuiĝinta Reĝlando = United Kingdom
Unuiĝintaj Nacioj = United Nations
(Usona) Asocio pri Modernaj Lingvoj = Modern Language Association

validigi = validate
Vica Ĝenerala Sekretario = Deputy Secretary-General
vicprofesoro = associate professor
voĉdoni (ekzemple en kunsido), baloti (ekzemple en nacia elekto); voĉo = vote
voĉdoni = vote (e.g. in a meeting)
voĉo = a vote (noun)
Volontula Fondaĵo = Volunteers Foundation, Volunteers Fund
volontulo = intern
volontulo = volunteer
volontulo = volunteer, intern

Zamenhof/Esperanto-objektoj = Zamenhof/Esperanto monuments

Listo de Membroŝtatoj de Unuiĝintaj Nacioj (English > Esperanto)

Membraj Ŝtatoj de Unuiĝintaj Nacioj, listigitaj laŭ la oficialaj titoloj de la koncernaj UN-misioj kaj jaro de aliĝo

Afganio • Afghanistan • 1946
Albanio, Respubliko • Albania, Republic of • 1955
Alĝerio • Algeria • 1962
Andoro, Princlando • Andorra, Principality of • 1993
Angolo, Respubliko • Angola, Republic of • 1976
Antigvo kaj Barbudo • Antigua and Barbuda • 1981
Araba Respubliko Egiptio • Egypt, Arab Republic of • 1945
Argentino • Argentina • 1945
Armenio, Respubliko • Armenia, Republic of • 1992
Aŭstralio • Australia • 1945
Aŭstrio • Austria • 1955
Azerbajĝano, Respubliko • Azerbaijan, Republic of • 1992
Bahamoj, Komunumo de la • Bahamas, Commonwealth of the • 1973
Bangladeŝo, Popola Respubliko • Bangladesh, People’s Republic of • 1974
Barato • India • 1945
Barbadoso • Barbados • 1966
Barejno, Reĝlando • Bahrain, Kingdom of • 1971
Belgio • Belgium • 1945
Belizo • Belize • 1981
Belorusio, Respubliko • Belarus, Republic of • 1945
Benino, Respubliko • Benin, Republic of • 1960
Bocsvano • Botswana • 1966
Bolivara Respubliko Venezuelo • Venezuela, Bolivarian Republic of • 1945
Bolivio, Plurnacia Ŝtato • Bolivia, Plurinational State of • 1945
Bosnio kaj Hercegovino • Bosnia and Herzegovina • 1992
Brazilo • Brazil • 1945
Brunejo Darusalamo • Brunei Darussalam • 1984
Bulgario, Respubliko • Bulgaria, Republic of • 1955
Burkino • Burkina Faso • 1960
Burundio, Respubliko • Burundi, Republic of • 1962
Butano, Reĝlando • Bhutan, Kingdom of • 1971
Centra Afrika Respubliko • Central African Republic • 1960
Ĉado, Respubliko • Chad, Republic of • 1960
Ĉeĥa Respubliko • Czech Republic • 1993
Ĉilio • Chile • 1945
Ĉina Popola Respubliko • China, People’s Republic of • 19,45
Ĉina Popola Respubliko • China, People’s Republic of • 1945
Danlando • Denmark • 1945
Demokrata Respubliko Kongo • Congo, Democratic Republic of • 1960
Demokrata Respubliko Orienta Timoro • Timor-Leste, Democratic Republic of • 2002
Demokrata Socialista Respubliko Srilanko • Sri Lanka, Democratic Socialist Republic of • 1955
Dominika Respubliko • Dominican Republic • 1945
Dominiko, Komunumo • Dominica, Commonwealth of • 1978
Ebur-Bordo • Côte d’Ivoire • 1960
Egiptio, Araba Respubliko • Egypt, Arab Republic of • 1945
Ekvadoro • Ecuador • 1945
Eritreo • Eritrea • 1993
Estonio, Respubliko • Estonia, Republic of • 1991
Etiopio, Federacia Demokrata Respubliko • Ethiopia, Federal Democratic Republic of • 1945
Federacia Demokrata Respubliko Etiopio • Ethiopia, Federal Democratic Republic of • 1945
Federacia Demokrata Respubliko Nepalo • Nepal, Federal Democratic Republic of • 1955
Federacia Respubliko Somalio • Somalia, Federal Republic of • 1960
Federaciigitaj Ŝtatoj de Mikronezio • Micronesia, Federated States of • 1991
Fiĝio, Respubliko • Fiji, Republic of • 1970
Filipinoj, Respubliko • Philippines, Republic of the • 1945
Finnlando • Finland • 1955
Francio • France • 1945
Gabona Respubliko • Gabonese Republic • 1960
Gambio, La • Gambia, The • 1965
Ganao • Ghana • 1957
Germanio • Germany • 1973
Grekio • Greece • 1945
Grenado • Grenada • 1974
Gvajano, Respubliko • Guyana, Republic of • 1966
Gvatemalo • Guatemala • 1945
Gvineo Ekvatora • Equatorial Guinea • 1968
Gvineo, Respubliko • Guinea, Republic of • 1958
Gvineo-Bisaŭo, Respubliko • Guinea-Bissau, Republic of • 1974
Ĝibutio, Respubliko • Djibouti, Republic of • 1977
Haitio • Haiti • 1945
Haŝema Reĝlando Jordanio • Jordan, Hashemite Kingdom of • 1955
Hispanio • Spain • 1955
Honduro • Honduras • 1945
Hungario • Hungary • 1955
Indonezio, Respubliko • Indonesia, Republic of • 1950
Irako • Iraq • 1945
Irano, Islama Respubliko • Iran, Islamic Republic of • 1945
Irlando • Ireland • 1955
Islama Respubliko Irano • Iran, Islamic Republic of • 1945
Islama Respubliko Maŭritanio • Mauritania, Islamic Republic of • 1961
Islando • Iceland • 1946
Israelo • Israel • 1949
Italio • Italy • 1955
Jamajko • Jamaica • 1962
Japanio • Japan • 1956
Jemeno, Respubliko • Yemen, Republic of • 1947
Jordanio, Haŝema Reĝlando • Jordan, Hashemite Kingdom of • 1955
Kabo Verda, Respubliko • Cape Verde, Republic of • 1975
Kamboĝo, Reĝlando • Cambodia, Kingdom of • 1955
Kameruno, Respubliko • Cameroon, Republic of • 1960
Kanado • Canada • 1945
Kartvelio • Georgia • 1992
Kataro, Ŝtato • Qatar, State of • 1971
Kazaĥio, Respubliko • Kazakhstan, Republic of • 1992
Kenjo, Respubliko • Kenya, Republic of • 1963
Kipro, Respubliko • Cyprus, Republic of • 1960
Kirgiza Respubliko • Kyrgyz Republic • 1992
Kiribato, Respubliko • Kiribati, Republic of • 1999
Kolombio • Colombia • 1945
Komoroj, Unio de la • Comoros, Union of the • 1975
Komunumo Dominiko • Dominica, Commonwealth of • 1978
Kongo, Demokrata Respubliko • Congo, Democratic Republic of • 1960
Kongo, Respubliko • Congo, Republic of • 1960
Korea Demokrata Popola Respubliko • Korea, Democratic People’s Republic of • 1991
Korea Respubliko • Korea, Republic of • 1991
Kostariko • Costa Rica • 1945
Kroatio, Respubliko • Croatia, Republic of • 1992
Kubo • Cuba • 1945
Kuvajto, Ŝtato • Kuwait. State of • 1963
La Iama Jugoslava Respubliko Makedonio, • Macedonia, The Former Yugoslav Republic of • 1993
Laosa Popolo, Demokrata Respubliko de la • Lao People’s Democratic Republic • 1955
Latvio, Respubliko • Latvia, Republic of • 1991
Lesoto, Reĝlando • Lesotho, Kingdom of • 1966
Libano • Lebanon • 1945
Liberio, Respubliko • Liberia, Republic of • 1945
Libio • Libya • 1955
Liĥtenŝtejno, Princlando • Liechtenstein, Principality of • 1990
Litovio, Respubliko • Lithuania, Republic of • 1991
Luksemburgo • Luxembourg • 1945
Madagaskaro, Respubliko • Madagascar, Republic of • 1960
Makedonio, La Iama Jugoslava Respubliko • Macedonia, The Former Yugoslav Republic of • 1993
Malajzio • Malaysia • 1957
Malavio, Respubliko • Malawi, Republic of • 1964
Maldivoj, Respubliko • Maldives, Republic of • 1965
Malio, Respubliko • Mali, Republic of • 1960
Malto • Malta • 1964
Maroko, Reĝlando • Morocco, Kingdom of • 1956
Marŝalaj Insuloj, Respubliko • Marshall Islands, Republic of the • 1991
Maŭricio, Respubliko • Mauritius, Republic of • 1968
Maŭritanio, Islama Respubliko • Mauritania, Islamic Republic of • 1961
Meksiko • Mexico • 1945
Mianmaro, Respubliko Unio de • Myanmar, Republic of the Union of • 1948
Mikronezio, Federaciigitaj Ŝtatoj de • Micronesia, Federated States of • 1991
Moldavio, Respubliko • Moldova, Republic of • 1992
Monako, Princlando • Monaco, Principality of • 1993
Mongolio • Mongolia • 1961
Montenegro • Montenegro • 2006
Mozambiko, Respubliko • Mozambique, Republic of • 1975
Namibio, Respubliko • Namibia, Republic of • 1990
Nauro, Respubliko • Nauru, Republic of • 1999
Nederlando, Reĝlando • Netherlands, Kingdom of the • 1945
Nepalo, Federacia Demokrata Respubliko • Nepal, Federal Democratic Republic of • 1955
Niĝerio • Nigeria • 1960
Niĝero, Respubliko • Niger, Republic of • 1960
Nikaragvo • Nicaragua • 1945
Norvegio • Norway • 1945
Nov-Zelando • New Zealand • 1945
Omano, Sultanlando • Oman, Sultanate of • 1971
Orienta Timoro, Demokrata Respubliko • Timor-Leste, Democratic Republic of • 2002
Pakistano • Pakistan • 1947
Palaŭo, Respubliko • Palau, Republic of • 1994
Panamo • Panama • 1945
Papuo-Nov-Gvineo, Sendependa Ŝtato • Papua New Guinea, Independent State of • 1975
Paragvajo • Paraguay • 1945
Peruo • Peru • 1945
Plurnacia Ŝtato Bolivio, • Bolivia, Plurinational State of • 1945
Pollando, Respubliko • Poland, Republic of • 1945
Popola Respubliko Bangladeŝo • Bangladesh, People’s Republic of • 1974
Portugalio • Portugal • 1955
Princlando Andoro • Andorra, Principality of • 1993
Princlando Liĥtenŝtejno • Liechtenstein, Principality of • 1990
Princlando Monako • Monaco, Principality of • 1993
Reĝlando Barejno • Bahrain, Kingdom of • 1971
Reĝlando Butano • Bhutan, Kingdom of • 1971
Reĝlando Kamboĝo • Cambodia, Kingdom of • 1955
Reĝlando Lesoto • Lesotho, Kingdom of • 1966
Reĝlando Maroko • Morocco, Kingdom of • 1956
Reĝlando Nederlando • Netherlands, Kingdom of the • 1945
Reĝlando Svazilando • Swaziland, Kingdom of • 1968
Reĝlando Tongo • Tonga, Kingdom of • 1999
Respubliko Albanio • Albania, Republic of • 1955
Respubliko Angolo • Angola, Republic of • 1976
Respubliko Armenio • Armenia, Republic of • 1992
Respubliko Azerbajĝano • Azerbaijan, Republic of • 1992
Respubliko Belorusio • Belarus, Republic of • 1945
Respubliko Benino • Benin, Republic of • 1960
Respubliko Bulgario • Bulgaria, Republic of • 1955
Respubliko Burundio • Burundi, Republic of • 1962
Respubliko Ĉado • Chad, Republic of • 1960
Respubliko Estonio • Estonia, Republic of • 1991
Respubliko Fiĝio • Fiji, Republic of • 1970
Respubliko Filipinoj • Philippines, Republic of the • 1945
Respubliko Gvajano, • Guyana, Republic of • 1966
Respubliko Gvineo • Guinea, Republic of • 1958
Respubliko Gvineo-Bisaŭo • Guinea-Bissau, Republic of • 1974
Respubliko Ĝibutio • Djibouti, Republic of • 1977
Respubliko Indonezio • Indonesia, Republic of • 1950
Respubliko Jemeno • Yemen, Republic of • 1947
Respubliko Kabo Verda • Cape Verde, Republic of • 1975
Respubliko Kameruno • Cameroon, Republic of • 1960
Respubliko Kazaĥio • Kazakhstan, Republic of • 1992
Respubliko Kenjo • Kenya, Republic of • 1963
Respubliko Kipro • Cyprus, Republic of • 1960
Respubliko Kiribato • Kiribati, Republic of • 1999
Respubliko Kongo • Congo, Republic of • 1960
Respubliko Kroatio • Croatia, Republic of • 1992
Respubliko Latvio • Latvia, Republic of • 1991
Respubliko Liberio • Liberia, Republic of • 1945
Respubliko Litovio, • Lithuania, Republic of • 1991
Respubliko Madagaskaro • Madagascar, Republic of • 1960
Respubliko Malavio • Malawi, Republic of • 1964
Respubliko Maldivoj • Maldives, Republic of • 1965
Respubliko Malio • Mali, Republic of • 1960
Respubliko Marŝalaj Insuloj • Marshall Islands, Republic of the • 1991
Respubliko Maŭricio • Mauritius, Republic of • 1968
Respubliko Moldavio • Moldova, Republic of • 1992
Respubliko Mozambiko • Mozambique, Republic of • 1975
Respubliko Namibio • Namibia, Republic of • 1990
Respubliko Naŭro • Nauru, Republic of • 1999
Respubliko Niĝero • Niger, Republic of • 1960
Respubliko Palaŭo • Palau, Republic of • 1994
Respubliko Pollando • Poland. Republic of • 1945
Respubliko Ruando • Rwanda, Republic of • 1962
Respubliko Sanmarino • San Marino, Republic of • 1992
Respubliko Sejŝeloj • Seychelles, Republic of • 1976
Respubliko Senegalo • Senegal, Republic of • 1960
Respubliko Serbio • Serbia, Republic of • 2000
Respubliko Sieraleono • Sierra Leone, Republic of • 1961
Respubliko Singapuro • Singapore, Republic of • 1965
Respubliko Slovenio • Slovenia, Republic of • 1992
Respubliko Sud-Afriko • South Africa, Republic of • 1945
Respubliko Sudano • Sudan, Republic of • 1956
Respubliko Surinamo • Suriname, Republic of • 1975
Respubliko Taĝikio • Tajikistan, Republic of • 1992
Respubliko Trinidado kaj Tobago • Trinidad and Tobago, Republic of • 1962
Respubliko Ugando • Uganda, Republic of • 1962
Respubliko Unio de Mianmaro • Myanmar, Republic of the Union of • 1948
Respubliko Uzbekio • Uzbekistan, Republic of • 1992
Respubliko Vanuatuo • Vanuatu, Republic of • 1981
Respubliko Zambio • Zambia, Republic of • 1964
Respubliko Zimbabvo • Zimbabwe, Republic of • 1980
Ruando, Respubliko • Rwanda, Republic of • 1962
Rumanio • Romania • 1955
Rusa Federacio • Russian Federation • 1945
Salomonoj • Solomon Islands • 1978
Salvadoro • El Salvador • 1945
Samoo, Sendependa Ŝtato • Samoa, Independent State of • 1976
Sankta Kristoforo kaj Neviso • St. Kitts and Nevis • 1983
Sankta Lucio • St. Lucia • 1979
Sankta Luĉio • St. Lucia • 1979
Sankta Vincento kaj Grenadinoj • St. Vincent and the Grenadines • 1980
Sanmarino, Respubliko • San Marino, Republic of • 1992
Santomeo kaj Principeo • São Tomé and Príncipe • 1975
Sauda Arabio • Saudi Arabia • 1945
Sejŝeloj, Respubliko • Seychelles, Republic of • 1976
Sendependa Ŝtato Papuo-Nov-Gvineo • Papua New Guinea, Independent State of • 1975
Sendependa Ŝtato Samoo • Samoa, Independent State of • 1976
Senegalo, Respubliko • Senegal, Republic of • 1960
Serbio, Respubliko • Serbia, Republic of • 2000
Sieraleono, Respubliko • Sierra Leone, Republic of • 1961
Singapuro, Respubliko • Singapore, Republic of • 1965
Siria Araba Respubliko • Syrian Arab Republic • 1945
Slovaka Respubliko • Slovak Republic • 1993
Slovenio, Respubliko • Slovenia, Republic of • 1992
Socialista Respubliko Vjetnamio • Viet Nam, Socialist Republic of • 1977
Somalio, Federacia Respubliko • Somalia, Federal Republic of • 1960
Srilanko, Demokrata Socialista Respubliko • Sri Lanka, Democratic Socialist Republic of • 1955
Sud-Afriko, Respubliko • South Africa, Republic of • 1945
Suda Sudano, Respubliko • South Sudan, Republic of • 2011
Sudano, Respubliko • Sudan, Republic of • 1956
Sultanlando Omano • Oman, Sultanate of • 1971
Surinamo, Respubliko • Suriname, Republic of • 1975
Svazilando, Reĝlando • Swaziland, Kingdom of • 1968
Svedio • Sweden • 1946
Svislando • Switzerland • 2002
Ŝtato Kataro • Qatar, State of • 1971
Ŝtato Kuvajto • Kuwait. State of • 1963
Taĝikio, Respubliko • Tajikistan, Republic of • 1992
Tajlando • Thailand • 1946
Tanzanio, Unuiĝinta Respubliko • Tanzania, United Republic of • 1961
Togolando • Togo • 1960
Tongo, Reĝlando • Tonga, Kingdom of • 1999
Trinidado kaj Tobago, Respubliko • Trinidad and Tobago, Republic of • 1962
Tunizio • Tunisia • 1956
Turkio • Turkey • 1945
Turkmenio • Turkmenistan • 1992
Tuvalo • Tuvalu • 2000
Ugando, Respubliko • Uganda, Republic of • 1962
Ukrainio • Ukraine • 1945
Unuiĝinta Regno Grand-Britio kaj Nord-Irlando • United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland • 1945
Unuiĝinta Reĝlando Grand-Britio kaj Nord-Irlando • United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland • 1945
Unuiĝinta Respubliko Tanzanio • Tanzania, United Republic of • 1961
Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj • United Arab Emirates • 1971
Urugvajo • Uruguay • 1945
Usono • United States of America • 1945
Uzbekio, Respubliko • Uzbekistan, Republic of • 1992
Vanuatuo, Respubliko • Vanuatu, Republic of • 1981
Venezuelo, Bolivara Respubliko • Venezuela, Bolivarian Republic of • 1945
Vjetnamio, Socialista Respubliko • Viet Nam, Socialist Republic of • 1977
Zambio, Respubliko • Zambia, Republic of • 1964
Zimbabvo, Respubliko • Zimbabwe, Republic of • 1980

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept